- کفالت شخصی پذیرفته می‌ شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه‌ الکفاله محل تردید نباشد. در‌ صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌ الکفاله خواهد بود.