- قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌ نماید و در صورت‌ درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌ دهد.