‌ - قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌ می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.