‌ - در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

بند 1

1- بلوغ

بند 2

2- عقل

بند 3

3- ایمان

بند 4

4- طهارت مولد

بند 5

5- عدالت

بند 6

6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

بند 7

7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا

بند 8

8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

تبصره 1

‌ - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.

تبصره 2

‌ - در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.

تبصره 3

‌ - کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.