‌ - در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌ دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.