- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری‌ بازداشت باشد.

تبصره

- پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
‌الف - شماره داد نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن.
ج - مشخصات طرفین دعوا.
‌د - دلایل و مستندات رأی.
ه - ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن می‌باشد.