‌ - احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف - حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب - حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
‌د - حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.