‌ - هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌ دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.