‌ - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.