- از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون دادگاه‌ های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌ های عمومی و انقلاب لغو می‌ گردد.