- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.