ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌ شود:

بند الف

قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

بند ب

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

بند پ

قوانین مربوط به شیوه دادرسی

بند ت

قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره

ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌ شود.