ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌ دهد:

بند الف

انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

بند ب

شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان ‌بار آن

بند پ

اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

بند ت

سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی