ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌ تر باشد به‌ شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

بند الف

تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

بند ب

تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

بند پ

تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

بند ت

تقلیل سایر مجازات‌ های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر