ـ جهات تخفیف عبارتند از:

بند الف

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

بند ب

همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

بند پ

اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌ آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

بند ت

اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

بند ث

ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

بند ج

کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

بند چ

خفیف‌ بودن زیان وارده به بزه ‌دیده یا نتایج زیانبار جرم

بند ح

مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1

ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2

ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌ بینی شده باشد، دادگاه نمی‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.