ـ دادگاه می‌ تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ ها بیش از شش ماه تا یک‌ سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.