ـ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.