ـ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ ها بیش از یک‌ سال حبس است درصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌ سال، دادگاه نمی‌ تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.