‌ـ مقررات این فصل درمورد احکام قطعی که پیش از لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی‌ شود.