ـ دوره مراقبت دوره‌ ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌ گردد:

بند الف

در جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

بند ب

در جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

بند پ

در جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

بند ت

در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال