ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌ گردد:

بند الف

جرایم موضوع بند(الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز

بند ب

جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

بند پ

جرایم موضوع بند(پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

بند ت

جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره

ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.