ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

بند الف

جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (000/000/ 9) ریال

بند ب

جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (000/000/ 9)ریال تا هجده میلیون (000/000/ 18) ریال

بند پ

جرایم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (83) از هجده ‌میلیون (000/000/ 18) ریال ‌تا سی و شش میلیون (000/000/ 36) ریال

بند ت

جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (000/000/ 36) ریال تا هفتاد و دو میلیون (000/000/ 72) ریال