ـ محکومیت‌ های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.