ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

بند الف

الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

بند ب

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال

بند پ

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

بند ت

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

بند ث

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال

تبصره 1

ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌ دهند.

تبصره 2

ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌ شود.