ـ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌ گردد.