ـ هرکس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌ شود:

بند الف

در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار

بند ب

در جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ ها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

بند پ

در جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره

ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ ها بی‌ اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.