ـ درصورتی‌ که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

بند الف

در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

بند ب

در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش

بند پ

در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

بند ت

در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1

ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2

ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌ شود.