ـ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌ عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌ شود.

تبصره

ـ تقصیر اعم از بی‌ احتیاطی و بی‌ مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب می‌ شود.