ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.