ـ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌ شود و مسؤولیت کیفری ندارد.