ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌ شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

بند الف

در صورتی ‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

بند ب

در صورتی ‌که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

بند پ

در صورتی ‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌ صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

بند ت

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌ شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

بند ث

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

بند ج

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی ‌و ‌نظامات دولتی انجام می‌ شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.