ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ شوند لکن مأموری که امر آمر را به‌ علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌ شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.