ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌ شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌ کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.