ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.