ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌ شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.