ـ اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.