ـ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌ رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌ کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌ دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌ کند.