ـ در کلیه جرایم، یک‌ بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1

ـ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک‌ بار اقرار کافی است.

تبصره 2

ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.