ـ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌ شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.