ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌ شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.