ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.