ـ در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به‌ وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌ شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.