ـ قاضی مکلّف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.