ـ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌ تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.