ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌ پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌ کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌ کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.