ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌ شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.