ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء‌کننده سوگند است.