ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.