ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌ شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌ گردد.