ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌ نامه‌ ای است که تا شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط رییس قوه‌ قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌ شود.